Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Laurijssen Holding (hierna verhuurder) en huurder.

Artikel 2 Offertes
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder nimmer.
2.2 Een uitgebrachte offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening offerte.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Overeenkomsten tussen verhuurder en huurder komen alleen tot stand na het opmaken van een schriftelijk contract, hoe ook genaamd en ondertekening daarvan door zowel verhuurder als huurder. Dit geldt ook voor e-mails waarin akkoord is gegeven op een aanbod gedaan door verhuurder.

Artikel 4 Annulering huurovereenkomst
4.1 Huurder kan de overeenkomst tot huur kosteloos annuleren tot 72 uur voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen.
4.2 Indien huurder in strijdt handelt met artikel 4.1 uit deze algemene voorwaarden kan door de verhuurder een boete in rekening worden gebracht van 50% van de totale waarde van de huurovereenkomst, met een minimum van € 100,–.
4.3 Van lid 4.2 kan worden afgeweken indienen duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat sprake is van overmacht aan de kant van huurder. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en ter beoordeling door verhuurder.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden huurder
5.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiksvoorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.
5.2 De huurder dient ten aller tijde alle geleverde/gehuurde materialen schoon en droog terug te geven, hieronder vallen o.a. de jacuzzi, jacuzzi cover, de twee onder zeilen, de pomp en koffer met toebehoren. Indien de materialen niet droog en/of schoon zijn terug geven zullen minimaal de volgende bedragen op de borg worden ingehouden; Jacuzzi reinigen/drogen €30 | Jacuzzi cover reinigen/drogen €12,50 | Jacuzzi onderzeil rond reinigen/drogen €4 | Onderzeil vierkant reinigen/drogen €5 (zie ook Artikel 8)
5.3 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder.
5.4 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode. De huurder dient zich zo nodig passend te verzekeren.
5.5 De huurperiode vangt aan vanaf de dag zoals omschreven op de huurovereenkomst en eindigt pas na terug ontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst.
5.6 Het is de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren alleen dan na overleg en uitdrukkelijke toestemming door verhuurder.

Artikel 6 Transport
6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen. Dit is alleen anders indien het materieel door of namens verhuurder wordt getransporteerd. In dat laatste geval zijn uitsluitend de transportkosten voor rekening van huurder, indien overlegd.
6.2 Het transport door de verhuurder is naar een door huurder opgegeven plaats en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats.
6.3 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
6.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van het materieel. Indien huurder hieraan niet voldoet, behoudt verhuurder zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode.
7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materieel. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.
7.3 Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder komen.
7.4 Indien verhuurder aansprakelijk is voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 8 Overschrijding huurtermijn
8.1 De gehuurde materialen dienen uiterlijk op de in de huurovereenkomst omschreven datum en tijd geretourneerd worden en/of klaarstaan om door verhuurder opgehaald te worden.
8.2 Indien verhuurder de gehuurde materialen niet op de omschreven datum retourneert kan een boete in rekening worden gebracht door verhuurder. Deze boete bedraagt per dag 50% van de waarde van de huurovereenkomst met een minimum van € 100.

Artikel 9 Beschadigingen
9.1 De huurder inspecteert bij het afleveren door de verhuurder of bij het ophalen de gehuurde materialen op gebreken of beschadigingen.
9.2 Niet gemelde beschadigingen door de huurder aan de verhuurder komen voor rekening van de huurder.
9.3 Alleen beschadigingen of gebreken op de huurovereenkomst aangetekend worden gezien als vooraf aan de verhuurder gemelde gebreken.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De door huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van verhuurder.
10.2 Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van verhuurder.
10.3 Het is de huurder niet toegestaan gehuurde materialen te verpanden, te verhuren of anderszins te bezwaren.

Artikel 11 Verplichtingen verhuurder
11.1 De verhuurder is verantwoordelijk voor correcte levering. Daaronder wordt mede verstaan producten met een houdbaarheidsdatum die afloopt na de huurperiode

Artikel 12 Betaling
12.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling binnen veertien dagen na dagtekening factuur.
12.2 Verhuurder kan een vooruitbetaling verlangen van (een deel) van de huursom.
12.3 Indien huurder nalaat binnen de gestelde termijn de factuur te voldoen is huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.4 Aan verhuurder, kan een boete in rekening worden gebracht van 1% van de totale huursom per dag als niet wordt voldaan aan de betaling van de factuur binnen gestelde termijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen verhuurder en huurder die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
13.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.